nedeľa 6. novembra 2016

Trh s konšpiráciami


            Pred nedávnom, v časoch, keď som ešte úplne nerezignoval na televízne vysielanie, som bol ako TV divák svedkom nevídaného javu. Na nemenovanom kanáli piatej cenovej skupiny, vysielajúcom dookola storočné nevydarené seriály z 90. rokov pre uspokojenie tých najnižších konzumných pudov, som objavil dokument pojednávajúci o najutajovanejších konšpiráciách a tajomstvách našej doby. Nešlo o výsmech, ani recesiu, ale úplne objektívny a nezaujatý výklad uvedených teórií... Ako je možné, že jeden z top mainstreamových kanálov odvysiela film, ktorý by za normálnych okolností - s istou dávkou bázne, a zároveň heroizmu - zavesil na svoj proruský web tak maximálne akýsi ultra-alternatívny malodec?

Tri teórie
            Núka sa nám niekoľko vysvetlení:
a) mocenské, totalitné vysvetlenie - všadeprítomná vládna moc sa cíti ohrozená hlásateľmi pravdy a preto infiltruje ich kruhy, kooptuje závadný obsah, premieňajúc ho postupne v neškodnú brečku poloprávd a nezmyslov, ktoré potom ďalej šíri masovými zdeľovacími prostriedkami medzi ľud ako nákazu. Vytvára tak (dez)informačný smog za účelom nastolenia chaosu a všeobecnej paranoje.
b) totalitné vysvetlenie, vedomé si nedostatočnosti zdôvodnenia A - nakoľko informácie v uvedenom dokumentárnom filme neboli nijak zdeformované v porovnaní s obsahom najpravovernejších alternatívnych webov, ani neobsahovali žiadne za vlasy pritiahnuté kydy ufológov, ktoré by iba odbiehali od podstaty ekonomicko-politickej nadvlády všemocných, je zjavné, že svetovláda úmyselne nezdeformovala obsah týchto teórií, iba ich vypustila ďalej do sveta a napomohla ich šíreniu... Prečo? Viera vo svetové sprisahanie bez ohľadu na svoju pravdivosť alebo nepravdivosť generuje zároveň i fatalizmus, najvyššiu mieru pohodlnosti v ľuďoch, apatiu a vzdanie sa akýchkoľvek ašpirácií na konkrétnu drobnú zmenu v mene nemožnosti ovplyvniť vyššie geopolitické hry mocných... Okrem tohto pohodlného ospravedlnenia vlastnej neochoty k politike takáto viera taktiež nebezpečne kontaminuje morálku, keď vulgarizuje veškeré medziľudské vzťahy (úplne v súlade s morálkou kapitalistickou) na vzťah kúpno-predajný, keďže podmienkou utajenia údajnej svetovlády je možnosť kúpiť si každého - vždy a všade.
c) triedne stanovisko, spochybňujúce absolútnosť spikleneckej moci, berúc na zreteľ vzťahy výroby v pozadí spoločenských procesov - konkrétne vzťahy kapitalistické. Moc nadnárodných korporácií (ako základ reálnej svetovlády) predstavuje akúsi zvrátenú formu zospoločenštenia výroby,[1] ktorú klasický kapitalizmus z hľadiska teórie neuznáva a je mu cudzia, keďže ten túži zachovať archetypálnu spoločnosť drobných výrobcov - podnikateľov. Preto táto tretia (marxistická) interpretácia vysielania konšpiračných dokumentov v mainstreamovej TV musí vychádzať z kritiky teórie klasického kapitalizmu, nie z kritiky jeho neoliberálnych dôsledkov, ktoré vidíme dnes všade naokolo... To by nás priviedlo iba nazad k vysvetleniu A alebo B a napokon k obhajobe starého dobrého praprakapitalizmu, vidiac vinu iba v jeho nadnárodnej deformácii.
            Podstatou old school kapitalizmu nie je centralizovaná moc, monopol, ani plánovanie (to sú len dôsledky), ale naopak - anarchia výroby, so sklonom nekontrolovateľne rásť. Tento rast možno najúčinnejšie podporiť dobývaním nových trhov, avšak nakoľko v súčasnosti už nové teritóriá nie sú k dispozícii, je nevyhnutné vytvárať stále nové trhy vo forme novo vymyslených potrieb ľudí - spotrebiteľov, ktoré následne generujú celú škálu obchodovateľných vzťahov... Na tému konšpiračných teórií sa uvedené hodí dokonale. Dopyt po konšpiráciách musí logicky vyústiť v ponuku konšpirácií... Nebolo by úplne namieste použiť Leninovo podobenstvo o povraze,[2] nakoľko tým by sme priznali vysielaným konšpiračným teóriám pravdivostnú hodnotu, pričom tá v danom prípade vôbec nehrá rolu. Jednoducho, kapitalizmus a konšpiračné teórie sa vzájomne zbožňujú a vyrábajú pre trh konšpiračné produkty.

Občiansky monopol vs. spotrebiteľská pluralita
            Stretol som sa tiež s názorom: Konečne to niekto vysiela a máme teda možnosť dostať sa k informáciám aj inak, než len cez úbohé internetové weby... v USA majú množstvo alternatívnych médií a televíznych staníc, takže človek má naozaj možnosť si vybrať, čo bude sledovať a čomu veriť. Tento proklamovaný výber dokonale ilustruje falošnú hodnotu informácií, ktoré dennodenne konzumujeme. Kapitál inscenuje názorové spektrum, aby zakryl prozaickú realitu, čo sa za týmto spektrom skrýva: totižto vzťah predajcu a spotrebiteľa. Musí napríklad vylúčiť každú odchýlku od politicky-korektného štandardu vo verejno-právnej televízii - nie preto, že by sa ňou cítil ohrozený - ale aby následne nechal vzniknúť množstvu alternatívnych médií; aby vytvoril umelý rozpor medzi oficiálnym a alternatívnym a dovolil tak drobným výrobcom informácií zarobiť dvakrát... (namiesto toho, aby umožnil všetkým názorovým prúdom spoločnú debatu na jednom fóre).[3] V tom spočíva fundamentálny a nezmieriteľný rozdiel medzi občianskou účasťou na veciach verejných a účasťou spotrebiteľskou... Voľba občana je slobodná. Voľba spotrebiteľa je vopred podmienená ponukou, ktorá teda i limituje hranice možného.[4] Občan rozhoduje o svojom živote. Spotrebiteľ rozhoduje iba o svojom produkte. Občan môže zmeniť systém. Spotrebiteľ ostáva uväznený v medziach kapitalizmu, nakoľko si kupuje rozličnosť - svojím spôsobom teda volí - avšak z tovarov rozličných predajcov... Slovami Julesa z Pulp Fiction: nie je to hra na rovnakom ihrisku, nie je to ani rovnaká liga, je to úplne iný šport!

Obecná pravda vs. súkromné privilégium
            Konšpiračná teória ako určitá informácia môže predstavovať nie len tovar určený na masový predaj, ale tiež naopak tzv. tovar pozičný, poskytujúci jeho vlastníkovi vedomie exkluzívneho postavenia, statusu, ktorého nositeľom je iba on a hŕstka ďalších prebudených. Tento opojný pocit, bytostne opozitný voči skutočnej a pravej podstate Informácie ako obecne zdieľaného statku, je pocitom vlastníckym. Je to iba súkromná túžba stelesnená vo (verejnej?) informácii. Ak by sa ale konkrétna konšpiračná teória ukázala byť pravdivou a jej obsah sa začal masovo šíriť medzi ľudí, neprestala by byť práve takýmto pozičným tovarom? Akiste áno... Avšak je veľmi pravdepodobné, že by čoskoro niekto prišiel s jej updatovanou verziou (nepravdivou), iba pre svoje uspokojenie a s cieľom rozbiť nastolenú spoločenskú jednotu alebo prípadné revolučné hnutie a jednotný jazyk, nakoľko jeho pohnútkou k neustálemu hľadaniu pravdy nie je pravda samotná, ale privilégium, ktoré mu z jej poznania plynie.

Interstellar
            Spochybňovať treba... Spochybňovanie a skepticizmus voči všetkým osvedčeným pravdám je dozaista základom karteziánskeho myslenia. Avšak to večné konšpirátorské cui bono[5] jednak neberie v potaz existenciu náhody či možný nezamýšľaný následok určitých činov a navyše, namiesto hľadania cesty k pravde a poznaniu, diskvalifikuje dopredu každý svetonázor tým, že mu prizná iba druhotnú úlohu. Prvotný význam má vždy preň záujem[6] v pozadí svetového diania... Takto vytvorená šedá realita, zbavená akéhokoľvek humanizmu neberie vôbec do úvahy, že činy, myšlienky a idey predstavujú určité sociálne fakty,[7] zbavujúce sa postupne závislosti na svojich tvorcoch. Tento ich nadindividuálny charakter, presahujúci jednotlivca, z nich činí nezávislé idey s vlastnou autonómiou, otvorené rozličným výkladom, avšak nehodné prostého odsúdenia  - iba kvôli ich autorovi.
            Práve spomenutá diskvalifikácia niektorých myšlienok - a tým pádom všetkých myšlienok (resp. ideí ako takých) zo strany konšpiračných teoretikov je až nápadne v súlade s postmodernou dekonštrukciou každej veľkej myšlienky, každého významu, ktorý musí byť rozobratý, zbúraný v mene zábavy alebo v mene slobody, nakoľko v súčasnosti neexistuje (symbolická) autorita, ktorá by celý systém znakov držala pokope, keďže sme údajne dospeli na koniec dejín, čo v preklade neznamená nič iné, ako oprášenie nihilistického hesla No Future. Niet budúcnosti, nepotrebujeme preto žiadne idey, skončila sa doba veľkých rozprávaní a príbehov o lepšom svete... Je len kapitál, jeho potreby a my všetci ako jeho nekoneční a nenásytní konzumenti.
            Svet konšpiračných teórií tento neutešený obraz neoliberálnej súčasnosti nijako nenapáda, nepodvracia, ba naopak, je jeho pevnou súčasťou... Dopúšťa sa sprízemňovania reality, hrubo vulgarizuje všetky vznešené ašpirácie ľudstva či humanistické posolstvo vied a pokroku. Práve na tento vyprázdňovací dopad konšpiračných teórií výborne upozorňuje vo filme Interstellar režisér Christopher Nolan, keď v scéne v škole učiteľka vysvetľuje hlavnému hrdinovi - skúsenému vesmírnemu harcovníkovi NASA, že Američania nikdy nepristáli na Mesiaci a že išlo iba o obratný geopolitický trik s cieľom ekonomicky oslabiť Východný blok... Tento dystopický obraz budúcnosti, v ktorej sa za vlasy pritiahnuté pseudo-teórie stávajú súčasťou oficiálnej doktríny tak, zdá sa, dokonale vystihuje neskorý neoliberalizmus, v ktorom je zakázané snívať. Vzniká tak akási udržiavacia spoločnosť bez poetiky či romantizmu (jeden z učiteľov vo filme priamo označil nastupujúcu generáciu za udržiavaciu, keďže má iba preklenúť - navždy trvajúce - nepriaznivé obdobie), cieľom ktorej už môže byť zrejme len nekonečná reprodukcia kapitálu.

Určite nebolo úmyslom tohto článku vyvolávať konfrontáciu alebo nepriateľstvo voči kriticky zmýšľajúcim ľuďom, ktorí občas zablúdia i do sféry konšpiračných teórií. Je jasné, že súčasný systém je schopný označovať čokoľvek v nesúlade s ním za konšpiráciu. Skôr som chcel upozorniť na niektoré úskalia alebo hranice určitého spôsobu myslenia, ktorý je ochotný, v mene odhalenia pozadia historických udalostí, spreneveriť sa Udalosti.[8]


Klimeux 

vyšlo na internetovej stránke kultúrno-politického magazínu DAV/


[1] výroba sa nutne stáva viac a viac spoločenskou v každom systéme, aj kapitalistickom, nakoľko z hľadiska produktivity, ekológie či úspory času je neefektívne vyrábať v malom; avšak výsledky tejto spoločnej práce sú ľuďom umelo odňaté vlastníkmi korporácií - teda spoločenská výroba vs. jej nelogické súkromné vlastnenie
[2] známy Leninov výrok: kapitalista ti predá aj povraz, na ktorom ho obesíš
[3] Podobný jav napríklad pozorovať pri politických stranách (ktoré sa už dnes napokon viac podobajú PR marketingovým produktom, než reprezentantom vôle časti populácie). Súčasný systém namiesto podpory demokratického monopolu - tzn. existencie iba jednej strany, uprednostňuje radšej spotrebiteľskú pluralitu viacerých strán, pričom koncept jednej strany považuje za nedemokratický (on skutočne vo svojej historickej realizácii nedemokratickým bol, avšak to neznamená, že do budúcna  nemôže byť demokratizovaný). Ignoruje tak zásadný význam systému jednej strany, ktorý z filozofického hľadiska spočíva v zrušení politických strán ako takých. Táto strana je v podstate hnutím, akousi anti-stranou oproti chápaniu strán v buržoáznom zmysle - existuje už teda naďalej iba ako spoločná agora, na ktorej sa demokraticky a rovnoprávne účastnia všetci bez rozdielu, nakoľko nič mimo nej nejestvuje.
[4] Téma verejného priestoru a účasti na ňom - z pozície občana a z pozície spotrebiteľa, je kvalitne rozobratá napr. v knihe: POSPĚCH, P. Od veřejného prostoru k nákupním centrům. Praha : SLON, 2015.
[5] latinská fráza, znamenajúca v čí prospech?
[6] Záujmom nemám na mysli triedny záujem ako určité objektívne dané ekonomické postavenie v procese spoločenskej výroby a z neho plynúce potreby - v zmysle marxistickej terminológie, ale záujem ako vedomú, často zlomyseľnú a spikleneckú pohnútku alebo túžbu, produkt vôle jednotlivca - v zmysle konšpirátorskej terminológie.
[7] Durkheimova koncepcia sociálnych faktov In: KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha : SLON, 2010, s. 232
[8] Udalosť s veľkým U - filozof Alain Badiou tak nazýva každý špecifický moment v histórii, zvestujúci nový režim Pravdy - keď sa z nemožného stáva možné (napr. Parížsku komúnu alebo Októbrovú revolúciu), ktorý znamená viac zo symbolického, dlhodobého hľadiska, ako z hľadiska bezprostredne dobového. Bez zázemia militantných sympatizantov, ktorí revolúcii zostávali verní aj po tom, čo prvotná vlna nadšenia opadla, by sa do dejín zapísala nanajvýš ako séria ľudových vzbúr z leta a jesene 1917... Udalosti Pravdy sa však je možné tiež spreneveriť... Existujú tri modality sprenevery: 1) tváriť sa, že k ničomu nedošlo, ako by sa jednalo o nevýznamnú epizódu (reakcia utilitárskych liberálnych demokracií - a taktiež konšpiračných teoretikov); 2) falošná imitácia (inscenovanie fašistickej konzervatívnej revolúcie ako pseudoudalosti); 3) prostá redukcia Udalosti na nový pozitívny systém Bytia (stalinizmus) In: ŽIŽEK, S. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška. Praha : Rybka Publishers, 2011, s. 140

1 komentár:

  1. Problém konfliktu establišment - konšpirační teoretikovia je v jeho silno osobnej a záujmovej rovine. Od čias renesancie možno vidieť narastanie utilitárnejšieho chápania pravdy: nie je dôležité, aká je pravda, ale kto má pravdu a ako sa tá "pravda" dá využiť. Pravda prestáva byť odhalením objektívnej a materiálnej skutočnosti, ale stáva sa nástrojom politického boja. Pravda prestáva byť samoúčelnou - stáva sa účelovou. A tu je koreň problému.

    OdpovedaťOdstrániť