štvrtok 22. marca 2012

Nepochopitelný epiteton

Niečo som sa naučil tam v života dielni  
že nie každý tiket býva vždy výherný
že ťažko štiepiť človeka jak atóm, drahý Fermi
a že viac oplatí sa zrádzať než byť verný

A tak vsádzam ďalej, výsledky nepozerám
spievam svoje piesne zatvoreným dverám
čo nepočujú tichý ten varovný tón
že naposledy vzdychlo moje daimonion

Rozbité atómy zo zeme zbieram
premýšlam v čom človek je lepší ako zviera
a predkladám otázku váženému plénu
či bez slobody majú naše činy mravnú cenu

Z okna občas pozerám na ulicu von
či nevracia sa k nám stratený daimonion
čo našepká mi ako chodiť svetom
a vysvetlí nepochopitelný epiteton

Zatial však v nevedomosti tu žije
básnik hnevu a melanchólie
čakajúci na dážď ktorý všetko zmyje
a na to jasné ráno
keď bude vravieť áno
                                radšej ako nie


Klimeux

streda 14. marca 2012

Rodina - decentralizovaná samospráva


Vízie spoločnosti bez existencie moci či zákona bývajú označované ako utópie - systémy v praxi nerealizovateľné, ktoré sú iba výplodom ideálov a fantasmagórií, majúcich pramálo spoločné s realitou.
I keď uznávam, že realizácia daných myšlienok je, aspoň z dnešného pohľadu, skoro nemožná, nie je správne zavrhnúť kvôli tomu samotné pokrokové princípy anarchizmu, ku ktorých oživeniu by muselo i tak nevyhnutne v budúcnosti prísť.
Spoločnosť budovaná v rámci 5-miliónového národa istotne nemôže byť takýmto spôsobom organizovaná ani len teoreticky. Preto je nutné začať vytvárať malé kolektívy a komunity ako alternatívu voči terajšiemu systému, namiesto krvavého zvrhávania režimu a nahradenia jednej tyranie druhou.
Kolektívy by fungovali na samosprávnom princípe.

Samospráva (nie v zmysle VÚC ale v zmysle jednotiek úplne samostatných a nezávislých od štátu) môže existovať bez autority i s autoritou, pričom ani jedna z daných foriem autonómnych kolektívov nie je zavrhnutiahodná. Samozrejme, že osobne sa stotožňujem s prvou z nich ale podporil by som aj druhú, v rámci ktorej by existovalo určité vedenie.
Príkladom z histórie môže byť vznik sovietov v Rusku, v roku 1917. Išlo o decentralizované, samosprávne útvary, ktoré však boľševici rýchlo zlikvidovali a následným centralizovaním moci pochovali celú revolúciu.

Akákoľvek decentralizácia moci je pozitívnym prvkom. Typický príklad fungovania samosprávy vidíme v rodine (ktorá žiaľ býva dnes nefunkčná morálne, to ale zapríčiňuje chorý systém, ktorý rodinu neustále deštruuje, aby zbavil jedinca akéhokoľvek zázemia a totálne ho individualizoval, pretože tak ho môže ľahšie ovládať). Rodina je určitým samosprávnym spoločenstvom, ktorého členovia majú svoje úlohy, a ktoré funguje bez toho, aby muselo dôjsť k použitiu radikálnych donucovacích prostriedkov (samozrejme existujú výnimky - rodičia - despoti, ale to už je skôr vecou psychiky jednotlivca než rodiny ako takej). Môžem samozrejme vychádzať iba so svojich skúseností, pričom ostatní možno so mnou nebudú súhlasiť a majú v rámci rodiny vzťahy iné.
Každopádne, v rodine existuje nepísaná autorita (otec alebo obaja rodičia). Členovia malého spoločenstva, akým rodina je, majú medzi sebou určité citové väzby, ktoré uľahčujú jej fungovanie a stoja v protiklade k odcudzenému mechanizmu štátu. Blízky, alebo aspoň neľahostajný vzťah medzi členmi spoločenstva môže byť zárukou fungovania spoločenstva aj bez mocenského pôsobenia, a to nie len v rodine, ale v akomkoľvek kolektíve. Je teda prvou podmienkou rodinného života, z ktorej je možné si zobrať príklad a aplikovať ju i na vzťahy spoločenské.
Druhou podmienkou, hodnou nasledovania, je stav v rodine, keď akékoľvek "príkazy" autority majú charakter imperfektnej normy, to znamená, že v prípade ich nesplnenia nenastupuje žiadna sankcia. Tým získavajú skôr podobu prosby alebo žiadosti typu "uprac si tu ten neporiadok!", ktorej splnenie je v záujme osoby samotnej a teda uvažovať o jej nesplnení a následnom vynucovaní silou, je bezpredmetné.
Z toho vyplýva nasledovná téza: Čím väčšia je decentralizácia, tým viac je záujem osoby totožný so záujmom autority. Inak povedané, miera centralizácie je nepriamo úmerná zhodnosti záujmov autority a spravovanej osoby.
Na základe tvrdenia, že centralizácia podmieňuje mieru odlišnosti záujmov oboch skupín, možno prehlásiť, že čím viac je spoločnosť centralizovaná (ako tá naša dnešná), tým viac hrozí odcudzenie sa vedenia podriadeným osobám a odlišnosť ich záujmov a potrieb.

Splynutie záujmov autority a ostatných členov kolektívu na základe maximálnej možnej decentralizácie by malo za následok vznik anarchie a anómie, ktorá by v žiadnom prípade nespôsobovala nefunkčnosť spoločenstva.
Z daného tvrdenia možno spätne analyzovať i príčiny vzniku štátu (autority) a zákonov, ktorých základom bolo práve vzdialenie a rozličnosť záujmov jednotlivých skupín obyvateľstva.
Štát síce zastupuje údajne "verejný záujem", ten sa ale zvyšovaním počtu jeho členov stáva stále abstraktnejším pojmom. Nakoniec sa z neho stane iba záujem štátu - vládnucej menšiny.

Napriek tomu, že mnoho anarchistov rodinu zavrhovalo ako zlý a prekonaný model spolužitia, ja sa s daným názorom nestotožňujem. Je pravdou, že dnešná rodina je z hľadiska výchovy úplne nefunkčnou a rozvrátenou. To ale nie je ani tak chybou rodiny samotnej, ako skôr doby, v ktorej žijeme. Neviem však, či vôbec možno označiť nejaké obdobie v histórii, v ktorom by rodina zohrala kladnú úlohu a nebola iba zdrojom obmedzenosti jedinca, okrájania jeho obzorov a mentálnej otupenosti (viď slovenská dedina). Jedna vec je ale jej zlyhávajúca výchovná úloha, druhá vec zasa jej organizácia a fungovanie.
Z hľadiska organizácie nám totiž rodina poskytuje významný obraz a vzor pre možné budúce usporiadanie spoločnosti a vôbec by som z tohto pohľadu neodsudzoval jej význam.


Klimeux

Dodatok: Aby ma nikto nepochopil zle, týmto článkom nevyzývam rodičov aby pri výchove malých detí používali imperfektné normy :) Deti je samozrejme možné i trestať, avšak omnoho lepšie je im veci vysvetľovať a veľa sa im venovať. Rodič, ktorý sa s dieťaťom veľa rozpráva a venuje mu dostatok času nepotrebuje pri výchove používať bič. Samozrejme otázkou je nakoľko je rodič výchovy schopný a či jeho "výchova" nenarobí viac škody ako osohu.

sobota 10. marca 2012

Reforma demokracie - potrebná ale nedostačujúca


Urna ako pohreb slobody
Po roku a pol klamstiev a sklamaní sa dnes, 10. marca opäť občania SR schádzajú k volebným urnám, aby využili svoje politické právo - právo ísť voliť a vyjadriť tak svoj názor, akým smerom by sa malo Slovensko uberať najbližšie 4 roky. Je však skutočne volebné právo slobodným vyjadrením názoru či vôle občanov?
Podľa skúseností z posledných 22 rokov, môžeme vidieť, že volebné právo je skôr iba prejavom sympatií k určitej politickej strane alebo jej lídrovi - vodcovi (rozumej führerovi), než vyjadrením svojho názoru. Milostivo štátom priznané právo teda nadobúda iba určitý formálny charakter. Je právom formálnym, ktoré redukuje účasť občana vo sfére verejných vecí a celú jeho slobodu na vhodenie jedného lístka každé 4 roky do urny. Pričom táto "urna" by skôr mohla byť symbolom pochovania našich občianskych práv, než formou ich vyjadrenia.

Zase ten idealizmus...
Znechutenosť touto "partokraciou", politikárčením, prepojenosťou politických hnutí a finančných skupín či korporácií (ktorá musela byť každému mysliacemu tvorovi zrejmá už dávno predtým ako vypukla kauza Gorila - tá je istotne len jednou z mnohých a dokazuje prepojenosť politiky s ekonomikou), vyvoláva v ľuďoch odpor voči systému, alebo skôr voči jeho terajšiemu nastaveniu. Odpor však nie je jednotný. V tábore "rebelov" sa vytvára niekoľko názorových prúdov, ktoré môžeme sledovať na základe série protestov Gorila.
Jeden z hlavných názorových prúdov protestujúcich, mne osobne veľmi nesympatický, sa niesol v duchu "vymeňme starých za nových", to znamená vymeňme tých skorumpovaných, zlých politikov, 20 rokov rozkrádajúcich krajinu, za nových, mladých (ktorí ešte nie sú zahojení). Nad ich nedostatkom pochopenia zložitosti spoločenských vzťahov a spoločenskej stratifikácie, ktorú môžeme iba ťažko zjednodušiť na delenie na dobrých a zlých, som iba žasol. Je snáď korupcia, rozkrádanie a prepojenosť politikov s mafiou a finančníkmi dôsledkom ich zlej povahy či charakteru? Budú noví politici čestní a spravodliví?
Na danom príklade môžeme jasne vidieť, do akej rozpoltenosti, tápania, schizofrénie a myšlienkovej nemohúcnosti dokáže ľudí doviesť idealizmus.
Noví politici, byť by boli doteraz najhumánnejšími a najfilantropickejšími bytosťami na svete, sa budú po pár rokoch v politike správať úplne rovnako ako ich predchodcovia. Dnešní politici boli pred 20 rokmi tiež len "obyčajní ľudia" a pozrime sa, ako to s nimi nakoniec dopadlo. Oni nie sú zlé monštrá. Možno, že žijú slušným a usporiadaným rodinným životom a sú vzornými manželmi a rodičmi. To však neznamená, že sa v politike nesprávajú ako beštie. Rovnako sa ale budú správať i politici noví. Chyba nie je v ich charaktere ale v systéme samotnom. Zo sociologického hľadiska, daná situácia podáva dôkaz o tom, že spoločnosť (alebo doba) robí ľudí, nie ľudia dobu (resp. podiel ľudského faktoru je značne nižší - i keď čas od času sa objaví význačná osobnosť, ktorá dokáže strhnúť davy svojou charizmou - ale i tej podmienky na vzostup vlastne vybuduje doba ako taká.. ale to už je iná téma)

Priama demokracia? Áno, ale...
Druhý názorový prúd už vyjadril požiadavky jasnejšie - vytvorenie novej, občianskej ústavy (po vzore Islandu) či dokonca zavedenie priamej demokracie, ktorá sa vzhľadom na technický pokrok nejaví vôbec ako nerealizovateľná. Takéto i podobné nápady rád podporím, na druhú stranu som ale toho názoru, že 5-miliónová masa, ovládaná a manipulovateľná, nebude schopná jasne formulovať a presadiť svoje požiadavky a vlastne ani sama netuší, čo je pre ňu dobré. Zároveň si treba uvedomiť, ako veľmi sme už európsky a medzinárodne integrovaní. Akákoľvek zmena alebo radikálna reformácia systému by mohla spôsobiť značnú nevôľu Bruselu a celej centralizovanej, zjednotenej, totalitnej Európy. S chuťou by sa do nás iste pustili i ratingové agentúry a udelili nám rating CCC alebo podobný, na základe čoho by sme požičané peniaze splácali za pekelne draho. Absolútna strata medzinárodnej nezávislosti, či už v oblasti politickej alebo ekonomickej a následná radikalizácia vnútroštátneho systému by spôsobila totálny kolaps, či možno i vojnu, v podobe intervencie "mierových" vojsk NATO. To už samozrejme preháňam ale scenáre by teoreticky mohli nastať rôzne.

Priama demokracia a volonté generale
Bez ohľadu na následky, ktoré by zavedenie priamej demokracie mohlo spôsobiť, by som ju uvítal, ako pozitívny prvok, ako určitý impulz a povzbudenie pre všetkých, ktorí stále veria, že existuje alternatíva k terajšiemu marazmu, a zároveň i prebudenie pre apatických.
Priama demokracia napokon nie je ničím novým. Exitovala už v Aténach pred 2 tisícročami, zastával sa jej i Rousseau v 18. storočí. Jeho učenie o všeobecnej vôli veľmi jasne, až prorocky vystihuje budúce problémy "vlády politických strán". Vôľa každého spolku (strany) sa, podľa neho, stáva obecnou vo vzťahu k jeho členom (teda nie je vyjadrením vôle celého ľudu). Víťazná mienka (vzídená z volieb) teda nie je obecnou ale súkromnou. Správne vyjadrenie všeobecnej vôle predstavuje situácia, keď každý prejaví svoju vôľu podľa seba, nie prostredníctvom strán. "Ľudia sú slobodní, kým volia, potom sa stávajú otrokmi poslancov." ...Výstižné pomenovanie dnešného stavu demokracie.

Priama či zastupiteľská? ...Čo takto niečo medzi tým?
Ak by sa nám ale zdala koncepcia priamej demokracie vybudovanej na téze všeobecnej vôle príliš abstraktná a v praxi nerealizovateľná, existuje i možnosť kompromisu medzi priamou a zastupiteľskou demokraciou. Túto alternatívu predstavuje zavedenie imperatívneho mandátu, ktorý síce je kompromisom, avšak diametrálne rozdielnym od koncepcie všeobecnej vôle. Dnes je každý zo 150 poslancov NR SR, zástupcom celého ľudu (akási prenesená, zdegenerovaná forma volonté generale). V prípade imperatívneho mandátu namiesto všeobecného by bol každý poslanec iba zástupcom tej časti obyvateľstva, ktorá ho volila, pričom daní občania by disponovali právom rozhodovať o tom, ako má poslanec v každom konkrétnom prípade hlasovať - ten by tak prišiel o svoje doterajšie právo hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia, avšak treba brať na zreteľ, že poslanec by bol len ZÁSTUPCOM, ktorý by na základe "splnomocnenia" vykonával úkony, na ktoré by bol poverený občanmi. Ako zástupca, slobodu v rozhodovaní mať nemá - inak sa naozaj stávame jeho otrokmi...
Abstraktný pojem "vôľa ľudu" by tak nahradilo reálne právo občanov určovať zástupcovi, ako má hlasovať, prípadne ho i odvolať a mať tak dosah na veci verejné neustále, nie len raz za 4 roky.
Zároveň treba priznať, že by zavedením imperatívneho mandátu došlo k pošliapaniu práva na tajné hlasovanie vo voľbách. Navrhoval by som preto, aby nedošlo k zrušeniu tajných volieb ale aby nový systém bol postavený na báze dobrovoľnosti, tzn. ponechať ľuďom na ich vôli, či prezradia ako hlasovali alebo radšej zostanú v utajení :) ..s tým, že možnosť udeľovať príkazy svojmu zástupcovi by mali iba tí, ktorí "priznali farbu".
Pojem imperatívny mandát býva často skloňovaný v súvislosti s totalitaristickými režimami. Takáto interpretácia je ale nesprávna a slúži len na jeho očierňovanie. Imperatívny mandát bol určitými zriadeniami iba jednoducho zneužitý, aby strany (vyjadrujúce vôľu celého ľudu :D) mali kontrolu nad hlasovaním ich poslancov.

Systém musí byť zmenený od základov
Napriek všetkým chválam spomínaných alternatív demokracie, či už jej priamej podoby alebo zastupiteľskej s imperatívnym mandátom, treba uznať, že samotná reforma spoločensko-politická z dlhodobého hľadiska absolútne nepostačuje. Jedná sa iba o zmenu formy bez zmeny obsahu. "Obsah politiky, práva" v tomto prípade predstavuje ekonomika, ekonomický systém, či výrobný spôsob, bez obmeny ktorého je samotná zmena politického systému (demokracie) iba kozmetickou úpravou, jednou z možných alternatív samého seba, a teda nie je udalosťou posúvajúcou ľudstvo výrazne vpred.
Opäť sa ukazuje, že idealizmus nijak nevysvetľuje a ani nedokáže vysvetliť dané spoločenské vzťahy, ich prepojenosť a premeny.
Odpoveď poskytuje jedine materializmus. Hospodárstvo a ekonomický systém tvoria základ spoločnosti. Ich zmena vyvoláva zmeny spoločenské, ideologické a napokon i politické (právne). Premene spoločensko-politického systému teda predchádza zmena ideová (na nej je založený idealizmus, ktorý však nepokračuje v hľadaní príčin niekde hlbšie), ideály filozofov a právnych teoretikov vychádzajú zo zmien v spoločenskej štruktúre a vzťahoch medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva, ktorým ešte predchádzajú zmeny vo vlastníctve a v prerozdelení bohatstva v prospech určitej skupiny ľudí - teda ekonomické príčiny.
Ak chceme reformovať systém, je treba odmietnuť v prvom rade kapitalizmus, ktorý vytvára prostredie pre realizáciu demokracie - tá je jednoducho iba jeho dôsledkom.
Dnes zrejme skoro každý z nás považuje akýkoľvek systém odlišný od kapitalizmu, iba za utopistický (nebezpečný) sen alebo otvorenú totalitu, po vzore F. Fukuyamu a jeho "konca dejín". Odporúčam v rámci tejto témy si prečítať knihu M. Fishera, Kapitalistický realizmus, ktorá skôr než odpovede poskytuje množstvo zaujímavých otázok javiacich sa ako banálne, ktoré si však paradoxne väčšina z nás nikdy ani nepoložila.
"Kapitalistický realizmus je systém, v ktorom sa akákoľvek zmena zdá nemožná, pretože možné je tu definované servilne voči tomu, čo je. Je to systém, ktorý pripúšťa len sebaroprodukciu... Obraz spoločnosti, v ktorej žijeme, je falošný, pretože po roku 1989 z nášho jazyka boli vytlačené, ako nebezpečne lavicové slová, bez ktorých súčasnej spoločnosti nie je možné porozumieť - ako sociálna spravodlivosť, triedne konflikty, odcudzenie, alternatíva... ktoré potrebujeme, aby sme boli schopní vzdorovať novému kapitalizmu, ktorý je nový tým, že z každej alternatívy robí iba prostý fragment seba samého."
"...je ľahšie predstaviť si koniec sveta ako koniec kapitalizmu."


Klimeux

Poznámka: citované dielo: Mark Fisher, Kapitalistický realismus